Levekår på dagorden

Tirsdag 5. mars ble det avholdt en fagdag om levekår og utenforskap. Fagfolk, enhetsledere, politikere og gode samarbeidspartnere internt og eksternt var med på å belyse temaet.

Tverrfaglig samarbeid lokalt og regionalt:

Omlag 30 personer var tilstede på fagdagen, som samlet en rekke sentrale personer i administrasjonen, alle enhetsledere, en rekke kommunestyrerepresentanter og eksterne samarbeidspartnere - Klikk for stort bildeOmlag 30 personer var tilstede på fagdagen, som samlet en rekke sentrale personer i administrasjonen, alle enhetsledere, en rekke kommunestyrerepresentanter og eksterne samarbeidspartnere Iveland kommune

Iveland kommune har de siste årene prioritert et godt tverrfaglig samarbeid, bestående av fagpersoner fra ulike kommunale avdelinger. Kompetente medarbeidere i ulike avdelinger samles, planlegger  og iverksetter de tiltak som prioriteres som satsingsområder fra kommunens side.  Den tverrfaglige gruppa har etablert et nært og tett samarbeid med ulike aktører i regionen / fylket. 
Fagdagen var et samarbeid mellom Iveland kommune og KORUS Sør der også RBUP Øst og Sør, Agder fylkeskommune og satsingen Nye Mønstre i Agder var involvert i planlegging og gjennomføring.

Det er “Plan for tverrfaglig samarbeid og forebygging” (PDF, 2 MB) vedtatt i 2022, som var bakgrunnen for tirsdagens samling. I handlingsplanen er temadager en målsetting å gjennomføre. Man har tidligere gjennomført temadager innen barnevernsreformen og tverrfaglig samarbeid. 

Levekårsutfordringer:

Gjennom statistikk og offentlig informasjon er det dessverre et faktum at man opplever levekårsutfordringer blant innbyggere i Iveland kommune. Dette kommer blant annet frem gjennom andel uføretrygdede (21,5 % i alderen 18-67 år), forventet levealder for kvinner, barn og unges trivsel i lokalmiljøet, mestring i lesing og regning i 5. trinn, motivasjon og trivsel på skolen, barn og unges psykiske helse, andel barn i familier med vedvarende lav inntekt, barn i familier som mottar sosialhjelp og barn med barnevernstiltak.

Karin Gustavsen engasjerte:

Tverrfaglig gruppe hadde lagt opp til et godt program med gode foredragsholdere. Karin Gustavsen fra KORUS Sør var første innleder, og hun har mye kompetanse og bistand knyttet til svake levekår generelt og levekår under oppvekst spesielt. Hun kom med mange eksempler. 

Fagdagen samlet en rekke sentrale personer i administrasjonen, alle enhetsledere, en rekke kommunestyrerepresentanter og eksterne samarbeidspartnere - Klikk for stort bildeFagdagen samlet en rekke sentrale personer i administrasjonen, alle enhetsledere, en rekke kommunestyrerepresentanter og eksterne samarbeidspartnere Iveland kommune

Hva gjør vi i Iveland kommune?

Kommunestyret har igangsatt en rekke tiltak som vi håper kan bidra til en positiv utvikling over tid:


Ordførerens betraktninger:

Ordfører Jan André Myhren var tilstede hele dagen, og har følgende betraktninger: 

Levekår og utenforskap er høyaktuelle temaer i de fleste kommuner om dagen, også i Iveland kommune.

Karin Gustavson fra KORUS Sør belyste det for ansatte på Fagdagen som ble arrangert i kommunen. Her ble det fokus gjennom flere trinn en kommune bør jobbe mot. Helt fra barnehage til videregående og ut i arbeidslivet.
Viktigheten av utdanning var et tema som var gjentagende gjennom dagen. Det å gjennomføre ungdomskolen og videregående, gir et godt grunnlag for våre ungdommer skal klare seg godt videre i livet. Tidlig innsats for barn og unge er særdeles viktig for kommunen.

Arbeide forebyggende ved å verdsette forskjellighet og mangfold som en styrke og verdi for kommunen.

Hver dag fattes det beslutninger i kommunen. Er vi treffsikre? Er vi kunnskapsbasert? Har vi felles kunnskapsgrunnlag for å fatte gode beslutninger.
Disse spørsmålene henger i lufta og er målet som både ansatte, administrasjon og politikere må jobbe mot.

Oppsummering / veien videre:

I gruppearbeidet på slutten av dagen ble levekårsproblematikken i Iveland drøftet og gruppene ble utfordret på hva man kunne gjøre for å bryte dette mønsteret på kort og lang sikt. Innspillene fra gruppene vil bli tatt med videre i evalueringen av tiltaksvifta i “Plan for tverrfaglig samarbeid og forebygging” samt ved revidering av handlingsplanen for Kvalifisert for framtida (KFF) våren 2024.

Sentrale personer bak fagdagen om levekår; fra venstre koordinator og rådgiver Lisa Eiken, Karin Gustavsen fra Korus Sør og familiekoordinator Tonje Refsnes - Klikk for stort bildeSentrale personer bak fagdagen om levekår; fra venstre koordinator og rådgiver Lisa Eiken, Karin Gustavsen fra Korus Sør og familiekoordinator Tonje Refsnes Iveland kommune