Kommunale tilskuddsordninger

Iveland kommune ønsker å være en god samarbeidspartner og har noen tilskuddsmidler. 

Kommunale tilskuddsmidler:

Fritidsbank:

Formålet er å gi barn og unge i familier med behov for økonomisk støtte mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.
Målgruppen er barn og unge i alderen 0-24 år som lever i familier med behov for økonomisk støtte.

Tilskuddsordning - Personer / familier i lavinntekt:

Formålet med tilskuddsordningen er å gi en bedre hverdag for barn / ungdom / voksne og familier som lever i lavinntektsfamilier i Iveland kommune. Målgruppen er personer og familier som opplever økonomiske utfordringer i dagens samfunn. Første søknadsfrist er 11. mars 2024.

Driftstilskudd til lag og foreninger - kulturmidler:

Kommunestyret har satt av kr. 50.000,- i driftstilskudd til lag og foreninger i 2024. 

Ordningen åpner også opp for at det kan bevilges penger til arrangement, innvilges underskuddsgaranti og evt ytes tilskudd til arrangement der lag/foreninger og privatpersoner ønsker å bidra til et godt kulturtilbud i Iveland kommune. Søknadsfristen er 6. mai 2024.

Iveland kommunes kulturstipend for ungdom inntil 20 år:

Ungdom inntil 20 år kan søke kulturstipend. Søknadsfristen kan variere. Nærmere informasjon vil du alltid kunne finne i bygdebrevet og på nettsidene. Det er mulig for lag/foreninger og enkeltpersoner og fremme forslag til kandidater.