Har du en gründer ide?

Søknadsfristen for årets første runde i det regionale næringsfondet er 18. februar. Søknadene sendes inn via regionalforvaltning.no

Har du en god ide eller ønsker å videreutvikle eksisterende bedrift?

Det er de næringsansvarlige i de tre kommunene som vurderer og behandler søknadene iht vedtektene. De samles 27. februar. Søknadene må være sendt inn senest 18. februar.
Gode gründer ideer og/eller søknader som videreutvikler eksisterende bedrifter må gjerne søke om tilskudd. 
Søk via regionalforvaltning.no 

Regionalt næringsfond for Birkenes, Lillesand og Iveland kommuner - Klikk for stort bildeRegionalt næringsfond for Birkenes, Lillesand og Iveland kommuner

Vedtekter for det regionale næringsfondet:

Næringsfondet er opprettet gjennom fylkeskommunale bevilgninger. Det er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og dermed bosetting i Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner. Midlene kan nyttes til felles utviklingstiltak, bedriftsutvikling og nyetablerere. 

1. Formål: 

Næringsfondet brukes til etablering av ny næringsvirksomhet og til å videreutvikle eksisterende bedrifter. Midlene skal bidra til å styrke verdiskaping, innovasjon eller nyskaping som gir attraktive arbeidsplasser. Støtte gis som tilskudd. 

2. Kriterier og føringer:

  • Retningslinjer fra Agder fylkeskommune, Kommunal- og distriktsdepartementet gjelder for bruk av midlene, og EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal også følges.
  • Midlene kan ikke nyttes til garantier eller til kommunal aksjetegning i private bedrifter. Det gis heller ikke støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver
  • Prosjekter som bidrar til bedre muligheter for sysselsetting av kvinner, unge og innvandrere prioriteres
  • Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov
  • Næringsfondet kan behandle enkeltsøknader om tilskudd på inntil kr 200 000. Ved bedriftsretta saker over dette nivået, sendes søknad til Innovasjon Norge
  • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt kan kreves tilbakebetalt

3. Saksbehandling:

Næringsansvarlig i respektive kommune, forvalter fondets midler i henhold til vedtektene og føringer i årlig tildelingsbrev fra fylkeskommunen. Saksforberedelse gjøres av næringsansvarlig i søkers hjemkommune, og behandles løpende. Fondets styret har fire årlige møter, to hvert halvår. Antall møter er avhengig av pågangen av søknader. 

Velkommen til veterinær Andrea Flaten i Stasjonsveien på Vatnestrøm - Klikk for stort bildeVelkommen til veterinær Andrea Flaten i Stasjonsveien på Vatnestrøm Andrea Flaten

Hvor stor en pengebingen?

Næringsfondet disponerer til sammen kr. 650.000,- inneværende år. 

Veterinær Andrea Flaten er en av de lokale næringsdrivende som har mottatt tilskudd fra det regionale næringsfondet. Hun har blitt tildelt kr. 73.000,- 

Følg hennes virksomhet på facebook

Les mer om regionalt næringsfond og det kommunale nærings- og tiltaksfondet