Klageadgang

Er du misfornøyd med vedtaket har du kanskje klagerett. Du kan klage på alle enkeltvedtak i areal- og byggesaker. I vedtaket fra kommunen skal det stå noe om klagerett, frist for å klage og hvem klagen skal sendes til.

Når kan du klage?

Fristen for å klage er tre uker fra du fikk vedtaket. Klagen må være sendt før fristen går ut. 
•    Har du ikke fått vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket, eller burde ha skaffa deg kjennskap om vedtaket.
•    For vedtak som blir kunngjort offentlig, er klagefristen tre uker fra kunngjøringsdagen

Selv om du sender inn klagen for sent, kan vi i noen tilfeller etter en konkret vurdering saksbehandle klagen. Se forvaltningsloven om å klage på vedtak etter fristen

Hvem kan klage?

For at vi skal behandle klagen din, må du være part i saken, eller ha rettslig klageinteresse. 

 • For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg
 • For at du skal ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Du kan òg ha en rettslig klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner der saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skoleveg), eller økonomisk (konkurranseforhold og verdinedgang). Vi vurderer i hvert enkelt tilfelle om du har rettslig klageinteresse.

Slik klager du:

Klagen må være skriftlig. Den må være sendt i brev, e-post eller levert ved oppmøte. For å behandle klagen trenger vi:

 • Skriv at det er en klage
 • Skriv hvilket vedtak du klager på, eksempelvis saksnummer eller navnet på saken det gjelder
 • Skriv hvilken tilknytning du har til saken, eksempelvis at du er nabo eller næringsdrivende i området
 • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endra
 • Om du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at det kommer fram
 • Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, eksempelvis advokat.


Om du ber om at gjennomføring av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette. 

Hvor skal klagen sendes?

En evt klage skal sendes på e-post til Iveland kommune.

Hva koster det?

Det koster ingenting å klage på et vedtak.

Hva skjer videre?

 • Når du sender klagen, vil du motta et brev som bekrefter at vi har mottatt klagen din
 • Hvis du har bedt om utsatt iverksetting av vedtaket, blir dette vurdert av kommunen
 • Hvis det er flere parter involvert, så sender kommunen klagen til partene med frist for å gi kommentarer til klagen
 • Det er politikerne i tjenesteutvalget som behandler klagen. Rådmannen gir sin anbefaling til tjenesteutvalget om klagen skal tas til følge eller om vedtaket skal opprettholdes
 • Dersom klagen blir tatt til følge, blir det fattet ett nytt vedtak i saken
 • Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den sendt til Statsforvalteren i Agder for endelig avgjørelse. Statsforvalteren skal behandle klagen som innen tolv uker