Pårørendestøtte

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal sørge for opplærings-, veilednings- og støttetilbud til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver, sammen med eller uten pasienter og brukere. 

Kommunen bør også vurdere å gi pårørendestøtte i situasjoner der omsorgsarbeidet ikke ennå har
utviklet seg til å bli særlig tyngende, med formål om å forebygge.

Opplæringstilbud kan være individuelle eller gruppebaserte, arrangeres for spesifikke sykdommer
eller være et tilbud til pårørende der sykdommen eller funksjonsnedsettelsen ikke er hovedfokus.
Opplæringstilbudene bør utvikles i et samarbeid mellom fagpersoner og pasienter/ brukere og
pårørende. 

Helse- og omsorgstjenestene kan også samarbeide med frivillige organisasjoner om
opplæringstilbud for pårørende. 
Der pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid har et nødvendig behov for opplæring eller
veiledning er det ikke adgang til å kreve egenbetaling. 

Kommunen skal fatte vedtak om slike tjenester til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid når de har et nødvendig behov for veiledning og opplæring utover 14 dager.

Instanser som kan ha en rolle i opplæring, veiledning og støtte til pårørende kan være: 

  • Lærings- og mestringssentre (LMS) i spesialisthelsetjenesten 
  • Habilitering- og rehabiliteringsenheter 
  • Koordinerende enhet i kommunen 
  • Fastlegesentre, primærteam, og andre kommunale ressurser som kreftsykepleier, psykiske helsetjenester, mfl. Helsestasjon og skolehelsetjeneste  
  • Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) 
  • Familievernkontorene 
  • Læring og mestringstilbud i kommune, frisklivssentralen, helsehus, osv. Pårørendesentre og -skoler innenfor helse- og omsorgstjenesten 
  • Likepersoner, bruker- og pårørendeorganisasjoner og selvhjelpsgrupper