Individuell plan og koordinator

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten.

Enhetens oppgaver:

Plan for habilitering og rehabilitering:
Koordinerende enhet skal ha en sentral rolle i planlegging og utvikling av kommunens plan for habiliteringstjenester og rehabiliteringstjenester. 

Brukermedvirkning:
Koordinerende enhet må legge til rette for at du som bruker får delta under planlegging, utforming, gjennomføring og evaluering av tjenestene dine. Det skal også legges til rette for at representanter for brukere blir hørt.

Oversikt over tilbud:
Koordinerende enhet skal ha oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Samarbeid:
Koordinerende enhet er kontaktpunktet mellom kommunen og helseforetakene i spesialisthelsetjenesten. De skal også etablere og ivareta samarbeidet med andre fagområder, nivåer og etater. Dette kan for eksempel være NAV, fastlege, skole, PPT, barnevern mm.

Familieperspektivet:
Å se familien i en helhet er viktig i alle saker hvor noen av familiemedlemmene har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Individuell plan og koordinator:
Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinator i kommunen. Det innebærer å informere deg om dine rettigheter, utarbeide en plan, oppnevne en koordinator, sørge for gode rutiner og sikre at ansatte får nødvendig opplæring.

Individuell plan:

Hvis du har behov for flere ulike helse- og omsorgstjenester over en lengre periode, kan du be kommunen om å utarbeide en individuell plan for deg. 

Individuell plan er et planleggingsdokument som hjelper deg å sette personlige mål. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage planen. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende delta. Planen skal si noe om hvordan du kan oppnå dine mål. Den skal gi oversikt over hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for.

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy når vi skal koordinere tjenestetilbudet ditt. Målet er å gjøre det lettere for deg å holde oversikt over hvilke tjenestene du har, hvilke mål som er satt og hvordan disse skal oppnås.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Hvordan får jeg individuell plan?
Du kan selv be om å få laget en individuell plan og/eller å få en koordinator. Ta kontakt med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. Pårørende kan også ta kontakt på dine vegne. Det er ikke krav om en skriftlig søknad.

I tillegg kan kommunen ta initiativ til individuell plan når du mottar flere helse- og omsorgstjenester og det kan være behov for koordinering.

Koordinerende enhet - organisering:

I Iveland kommune er koordinerende enhet forankret i rådmannens ledergruppe og ivaretas av systemkoordinator. Følgende medlemmer/funksjoner utgjør koordinerende enhet:

  • Vernepleier habilitering
  • Enhetsleder Helse & velferd
  • Fagansvarlig Helse
  • Avdelingsleder Pleie & omsorg
  • Enhetsleder Pleie & omsorg (systemkoordinator)

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester, tjenester fra psykisk helsevern og andre tjenester.
Koordinerende enhet har overordnet ansvar for oppnevning av koordinator. Med overordnet ansvar menes at enhetene kan legge oppgaven til eksempelvis tjenesteytende enheter.
Hvis du har behov for flere tjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal sikre koordinering og målretting av tjenestene, samt sikre tiltakene dine.
 
Koordinator:
Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du også rett på en koordinator fra kommunen. Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene du mottar og skal sørge for å følge deg opp. Koordinatoren vil jobbe for at tjenestene dine blir koordinerte, og skal sikre at dere har framdrift i arbeidet med individuell plan. 
Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.
 
Koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid.
 
Den koordinerende enheten skal være synlig og lett tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere.