Kommunestyret

Iveland kommunestyre består av 17 representanter. Utgangspunktet er at kommunestyret utfører sine oppgaver i åpne, forhåndsannonserte møter under ledelse av ordfører.

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke noe annet følger av lov.
Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller rådmannen (kommunedirektøren) innenfor rammene av denne loven eller annen lov (kommuneloven § 5-3).

For saker som gjelder lovpålagte oppgaver, kan kommunestyret delegere myndigheten til å treffe vedtak til andre rettssubjekter så langt lovgivningen åpner for det (kommuneloven § 5-4). For andre saker kan kommunestyret delegere myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter hvis saken ikke har prinsipiell betydning.

Kommunestyret, og andre sentrale politiske organ, består av følgende representanter frem til høsten 2027:

Møteplan 2024 (PDF, 2 MB)
Reglement kommunestyre 2019-2023 (PDF, 342 kB)