Formannskapet

Formannskapet har 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for valgperioden. Medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder i formannskapet.

Formannskapet innstiller til kommunestyrets i økonomisaker i § 14-3 tredje ledd og til skattevedtak. Formannskapet kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvis ikke noe annet følger av lov. Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningslovens § 28. 

I tillegg er utvalget tillagt følgende saksområder:

  • Kommuneplanutvalg
  • Næringssaker
  • Administrasjonsutvalg (i disse sakene utvides formannskapet med to representanter fra de ansattes organisasjoner)

Andre saker som ikke faller naturlig inn under andre utvalgs saksområde.

Formannskapet, og andre sentrale politiske organ, består av følgende representanter frem til høsten 2027:

Møteplan 2024 (PDF, 2 MB)
Reglement for formannskapet 2019-2023 (PDF, 288 kB)