Organisering ved kriser

Iveland kommune har årlige beredskapsøvelser og har en god beredskap og god organisering dersom en krise skulle inntreffe.

Kommunen sitt ansvar i en krisesituasjon er å ta del i arbeidet med tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.
Eksempel på oppgaver som kommunene kan få ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon, i samråd med nødetatene kan være:

 • Håndtere skadede personer
 • Omsorg for personer som har blitt utsatt for store påkjenninger
 • Bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område
 • Innkvartering av ulykkesrammede personer eller redningsmannskap
 • Informere om situasjonen i kommunen
 • Sikre helsemessige og trygge næringsmiddel og drikkevann
 • Gjennomføre regulerings-/rasjonaliseringstiltak
 • Rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg
 • Opprydding, opprensing, avfallsdeponering og annen innsats for å verne miljøet
 • Vern om kulturelle verdier


Krisehåndtering:

Når det inntreffer kriser som berører enkeltmennesker eller større og mindre befolkningsgrupper er det flere hjelpesystemer som kan benyttes alt etter hva som er krisens innhold. Det kan nevnes fastlege, psykisk helsearbeidere, legevakt, politi, branntjenesten, barnevernstjenesten, prest, diakon mm.

Kriseledelse:

Kommunens kriseledelse trer i kraft ved store hendelser som rammer kommunen. Dette kan være strømstans, store nedbørsmengder, ekstremvær eller smittsomme sykdommer. Kriseledelsen skal bistå det offentlige redningsapparatet ved å prioritere liv og helse for kommunens innbyggere.

Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste.

Iveland kommunes ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Iveland kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner.

Psykososialt kriseteam:

Når en ulykke, krise eller tragisk hendelse rammer enkeltpersoner, vil familie og andre nærstående eller berørte ha behov for oppfølgning. Med krise menes plutselige og uventede hendelser som for den enkelte oppleves uhåndterbare. Med oppfølgning menes å kartlegge behov og iverksette tiltak ut fra faglig vurdering, og i samarbeid med de involverte.

Psykososialt kriseteam består blant annet av:

 • Kommunelege
 • Psykiatrisk sykepleier 
 • Helsesøster
 • Sogneprest
 • Vennesla og Iveland lensmannskontor

Tjenesten er tilgjengelig mandag til søndag fra kl. 08.00 til kl. 23.00. Ved behov for bistand fra psykososialt kriseteam, ta kontakt med legevakta på telefon 116 117.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse:

Kommunens ROS analyse er utarbeidet gjennom et nært samarbeid med fagpersoner i Setesdal.  Faggruppene har nøye vurdert alle hendelser som kan inntreffe, og ut fra en vurdering av sannsynlighet og konsekvens valgt å fokusere på 28 ulike hendelser. For hver av de 28 hendelsene som kan ramme innbyggerne og kommunens organisasjon, er det gjort en grundig analyse av tilstand, trussel og tiltak. Konkrete prosedyrer (tiltakskort) for håndtering av de ulike hendelser er utarbeidet, og tas i bruk umiddelbart når hendelsene inntreffer. En rekke forebyggende tiltak er gjennomført de senere årene.