Ny samfunnsdel fra høsten 2024

Etter planen blir kommuneplanens samfunnsdel vedtatt høsten 2024. 

Første utkast ventes klar vinteren 2024. Den skal da gjennom en førstegangs behandling og der etter ut på høring til alle involverte. Alle som har interesse i framtidens Iveland kan komme med innspill i denne prosessen som vanligvis varer mellom 6-8 uker. Innspill blir der etter vurdert og i noen tilfeller lagt inn i planen. 
Den “nye” planen blir der etter lagt frem for politisk behandling, og ved endelig behandling i kommunestyret har vi en ny “Kommuneplanens samfunnsdel 2034”.
Dette er kommunens viktigste plan og den skal legge føringer for all kommunal prioritering både administrativt og politisk i tiden fremover.

Dersom du har innspill og synspunkter kan du benytte dette skjemaet: